Serveis d'Intermediació Sanitària

Avís i Informació Legal

Darrera actualització: maig de 2018

1. Titular del lloc web

El lloc web www.dentycard.es (en endavant, el "Lloc") és explotat per:

DENTYCARD, S.A.
CIF: A-80157027
Domicili: C/ Príncipe de Vergara 37, C.P 28001 – Madrid
Correu electrònic: dentycard@dentycard.com
Telèfon: 915780659
Dades Registre Mercantil: consta inscrita al Registre Mercantil de Madrid, Tom 1.816, Foli 113, Full M-32784.

L'entitat està autoritzada per la Comunitat de Madrid:

• Clíniques Dentals: Codi Autonòmic d'Autorització del Centre CS9063

• Consultes d'Altres Professionals Sanitaris: Codi Autonòmic d'Autorització del Centre CS12212

2. Acceptació de les Condicions Generals

L'accés i ús del lloc li atribueix automàticament la condició d'usuari (en endavant, "l'Usuari") i implica l'acceptació de tots els Advertiments Legals i Condicions Generals d'Ús vigents en el moment d'accés al Lloc. Si no està d'acord amb qualsevol de les condicions aquí establertes, haurà d'abstenir-se respecte a l'ús d'aquest lloc.

En aquest sentit se l'informa que DENTYCARD, S.A. es reserva el dret d'efectuar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes en el Lloc, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través del mateix, els Advertiments Legals i Condicions Generals d'Ús, per el que es recomana la seva atenta lectura cada vegada que l'usuari accedeixi al mateix.

Si tingués qualsevol dubte o consulta sobre les disposicions contemplades en el present Avís Legal, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres a través de l'adreça de correu electrònic o telèfon facilitats.

3. Condicions Generals d'Ús del Lloc

DENTYCARD, S.A. subministra el contingut i els serveis que estan disponibles en el present Lloc, amb subjecció a les presents Condicions Generals d'Ús, així com a la política sobre tractament de dades personals (en endavant, la "Política de Privacitat").

Tal com s'exposarà a continuació, si de manera negligent o dolosa l'Usuari incomplís qualsevol de les obligacions establertes en les presents Condicions Generals d'Ús, restará obligat a respondre per tots els danys i perjudicis que d'aquest incompliment puguin derivar per a DENTYCARD, S.A.

4. Obligacions i responsabilitats de l'Usuari del Lloc

En algunes ocasions i, per accedir a certs serveis i / o continguts del Lloc, se li podrà proporcionar un identificador d'usuari i una contrasenya; per això, l'Usuari s'obliga a usar-la de manera diligent, mantenint-la en tot moment en secret.

En conseqüència, l'Usuari serà responsable de la seva adequada custòdia i confidencialitat, comprometent-se així a no cedir-la a tercers, de manera temporal ni permanent, així com a no permetre l'accés no autoritzat als esmentats serveis i / o continguts per part de persones alienes.

Igualment, l'Usuari s'obliga a notificar a DENTYCARD, S.A. qualsevol fet que pogués suposar un ús indegut de la seva contrasenya com, per exemple, el seu robatori, pèrdua o l'accés no autoritzat per terceres persones, per tal de procedir a la seva immediata cancel•lació o invalidació.

La notificació s'ha de fer de forma immediata i, en cap cas, més enllà del dia natural següent des que l'Usuari hagués tingut coneixement del fet que pogués suposar el referit ús indegut de la contrasenya proporcionada.

En cas que fos possible, la notificació ha d'anar acompanyada de qualsevol altra informació que pugui ser rellevant per resoldre la incidència esdevinguda.

En conseqüència, mentre l'Usuari no efectuï la notificació anteriorment esmentada, DENTYCARD, S.A. quedarà eximit de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l'ús indegut de la seva contrasenya, tornant-se en responsable per qualsevol utilització il•lícita dels continguts i / o serveis del lloc per qualsevol tercer il•legítim.

5. Limitació de responsabilitat i Indemnització de Danys

En accedir al Lloc, l'Usuari exonera de responsabilitat a DENTYCARD, S.A., en tot cas i circumstància, pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de l'ús d'aquest Lloc o d'informació, béns o serveis obtinguts en aquest Lloc, inclosos els danys directes i indirectes. L'Usuari indemnitzarà DENTYCARD, S.A. pels danys i perjudicis que pateixi com a conseqüència de l'incompliment per l'Usuari d'aquestes Condicions Generals d'Ús, o de la llei, la moral, o qualsevol norma consuetudinària aplicable.

A títol merament enunciatiu i no limitador, DENTYCARD, SA quedarà exempt de qualsevol responsabilitat de qualsevol naturalesa que portin causa de:

i) errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel•lació o interrupció del servei del Lloc i / o dels seus serveis o continguts.

ii) ús de "robots", "spiders", "crawlers" o eines similars utilitzades per tal de demanar o extreure dades.

iii) la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, com ara cucs ("worms") o cavalls de Troia ("Trojan horses"). Correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

iv) els arxius que es poden descarregar d'aquest Lloc. DENTYCARD, S.A. no assumeix, en cap cas, cap responsabilitat ni enfront de l'Usuari ni davant tercers respecte de les decisions que pugui prendre o els actes que pugui realitzar l'Usuari o qualsevol altra persona en base als resultats obtinguts de l'ús d'arxius descarregats d'aquest Lloc.

v) l'ús il•lícit, negligent o fraudulent contrari a la bona fe, els usos acceptats o l'ordre públic.

6. Enllaços amb Altres Llocs

En cas que el Lloc inclogui enllaços o hipervincles a altres llocs web administrats per tercers, DENTYCARD, S.A. no es farà responsable ni exercirà cap tipus de control sobre el contingut i / o la disponibilitat dels mateixos.

L'Usuari s'obliga a no reproduir, ni tan sols a través d'un enllaç o hipervincle, el present Lloc, llevat que hi hagi autorització expressa i per escrit de DENTYCARD, S.A.

7. Propietat Intel•lectual i Industrial

Tots els continguts inclosos en el present Lloc, entenent per continguts, i a títol merament enunciatiu, els textes, fotografies, gràfics, imatges i qualsevol altre contingut audiovisual i / o sonor inclòs en el Lloc, icones, software, links, botons, noms comercials , signes distintius, marques, així com el seu disseny gràfic i codis font (d'ara endavant, els "Continguts"), són propietat de DENTYCARD, S.A. i / o de tercers, que tenen el dret exclusiu d'utilitzar-los en el tràfic econòmic.

L'Usuari podrà navegar lliurement pel Lloc i DENTYCARD, S.A. autoritza expressament la utilització i descàrrega del seu contingut a condició que es reconegui l'autoria sobre el mateix de DENTYCARD, S.A. i es faci amb fins estrictament personals i privats.

Sota cap precepte s'entendrà que el mer ús d'aquest lloc suposa la cessió a l'Usuari dels drets d'explotació que recauen sobre els referits continguts. Per això, aquests Continguts no podran ser reproduïts, ni en tot ni en part, ni transmesos, ni registrats per cap sistema de recuperació d'informació, en cap forma ni en cap mitjà, amb finalitats comercials, llevat que es compti amb l'autorització prèvia, i per escrit, de DENTYCARD, S.A.

Així mateix, queda terminantment prohibida la supressió o elusió del "copyright", així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d'informació dels que els continguts puguin disposar.

L'Usuari d'aquest Lloc es compromet a respectar els drets enunciats i evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los, reservant-se en tot cas DENTYCARD, SA l'exercici de quants mitjans o accions legals li corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intel•lectual i industrial.

8. Comunicació d'activitats de caràcter il•lícit i inadequat

DENTYCARD, S.A. assumeix l'obligació de respectar i no violar els drets de propietat intel•lectual de tercers.

En el cas que l'Usuari o qualsevol altre usuari d'Internet tingués coneixement que els Llocs enllaçats remeten a pàgines amb continguts o serveis il•lícits, o nocius, denigrants, violents o moralment inapropiats, podrà posar-se en contacte amb DENTYCARD, SA indicant els punts següents:

• Dades personals del comunicant (nom i cognoms, adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic);

• En cas de violació de drets de propietat intel•lectual i industrial, les dades personals del titular dels drets de propietat intel•lectual suposadament infringits (nom i cognoms, adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic);

• Descripció dels fets que revelen el caràcter il•lícit o inadequat del Lloc enllaçat;

• Relació de continguts protegits suposadament infringits;

• Declaració que la informació comunicada és veraç i exacta.

La recepció per part de DENTYCARD, S.A. de l'esmentada comunicació no suposarà el coneixement efectiu de les activitats i / o continguts indicats pel comunicant.

9. Durada

La prestació del servei d'aquest lloc té, amb caràcter general, una durada indefinida. No obstant això, DENTYCARD, S.A. podrà donar per acabada o suspendre qualsevol dels serveis del lloc en qualsevol moment a la seva discreció.

Quan sigui això possible, DENTYCARD, S.A. anunciarà la terminació o suspensió de la prestació del servei determinat.

10. Modificacions i Lleis Aplicables

DENTYCARD, S.A. es reserva el dret a introduir modificacions en el Lli en els seus Advertiments Legals i Condicions Generals d'Ús en qualsevol moment i a la seva discreció.

Es considera que l'accés a i / o l'ús continuat del lloc constitueix una acceptació d'aquests Advertiments Legals i Condicions Generals d'Ús i de les seves modificacions i, en particular, aquestes normes per a la notificació de modificacions.

L'ús del lloc i l'adquisició de productes i / o serveis es regirà i interpretarà per les presents condicions i, subsidiàriament, per la normativa espanyola aplicable.

DENTYCARD, S.A. i l'Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, es sotmeten al dels jutjats i tribunals de la ciutat de Madrid per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l'accés a aquest Lloc.

Altres Webs de Dentycard
Dentycard, S.A.   Dentyred Serveis Dentals   DSalus Servicios Complementarios de Salud  
  | |
Aquest lloc web utilitza cookies per facilitar i millorar la seva navegació. Podeu configurar el navegador per rebutjar aquestes cookies , i en aquest cas limitar la navegació i serveis del lloc web . Si no modifica aquesta opció i contínua navegant , està consentint la utilització de les cookies d'aquest lloc web . Si voleu més informació sobre les cookies que utilitza el nostre lloc web , podeu consultar la nostra política de cookies.
Aceptar Uso de Cookies   Aceptar Uso de Cookies